مراسم دست بوسی مرگ

Maryam
۳ نظر

آقایان حاضر هستید در صورت فوت برادرتون با همسرش ازدواج کنید؟

سلام

1: به نظر شما دیدگاه جامعه نسبت به ازدواج برادرشوهر با زنداداش چیست؟

2 : آقایان حاضر هستید در صورت فوت برادرتون با همسرش ازدواج کنید؟ (چه در صورت مجرد چه در صورت متاهل) 

3 : آیا چنین ازدواجی در اطرافیان شما اتفاق افتاده است؟( با ذکر متاهل یا مجرد بودن) 

4 : آیا در صورت چنین ازدواجی در اطراف شما نتیجه ی ازدواج را چطور ارزیابی می کنید؟

5 : خانم ها در صورت فوت همسرتون حاضر هستید با برادرشوهر ازدواج کنید؟

6 : دیدگاه خانم ها در این ارتباط چگونه است؟ 

Maryam
۶ نظر

تــــا وقــتــــی آهــــوهــــا رمــانــتــــیـــک نــد شــهــــر قــلـمــرو شــیـــرهــــاسـت (پارت 1)

Maryam
۲ نظر

چـنــبــره هــای خـوش و آب و رنــگ


Maryam
۲ نظر

پـرهــای شـکــسـتــه ات را جـمـع کــن


Maryam
۲ نظر

فازی به نام روشن فکری

Maryam
۶ نظر

نـــگــاه کـــن، روی چـهــــره اش یــک کـــتـــاب حـرف نـــاگــفــتـــه سـت

Maryam
۴ نظر

رقـص بـر زخـم تــازه جـفـاسـت

Maryam
۴ نظر

هـــیـــس دخـتــرهـــا آبـروی والـدیـــن هـــســتــنــد


Maryam
۲ نظر

عـشـق هــای آلـوده


Maryam
۱۰ نظر
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان